Overige informatie

Op dit moment is er geen wachttijd. Intakes kunnen binnen twee weken worden ingepland.

Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Ik maak gebruik van de praktijkruimte van Praktijk Helios. Het adres is: Ratelaar 39, 3434 EW Nieuwegein

Deze ruimte is op de tweede etage van de rechteringang van het gebouw. Er is een wachtruimte. Mijn deur staat meestal open. Als dat zo is kun je meteen na binnenkomst aankloppen.  Als het de eerste keer niet lukt om de ruimte te vinden, kun je me altijd bellen op 06-19971899

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. Zie voor meer informatie de website van de NVPA: www.nvpa.org

Ik houd me aan de door deze vereniging opgestelde kwaliteitsregels en -richtlijnen.

Mochten we er in het geval van onvrede over de behandeling samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot S.C.A.G. Dit is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Zie voor meer informatie de website van S.C.A.G: www.scag.nl

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

–  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

–  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

– uw naam, adres en woonplaats

– uw geboortedatum

– de datum van de behandeling

– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’

– de kosten van het consult

rfwbs-slide